TenneT: Drivers & barriers industriële flex

Hoe kan TenneT industriële bedrijven stimuleren en faciliteren om meer flexibel elektriciteitsgebruik toe te passen?

TenneT is de netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. De kerntaak van TenneT is om te zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Met steeds meer aanbod uit hernieuwbare bronnen (zon en wind) wordt het elektriciteitsaanbod steeds volatieler. Op dagen met veel wind of zon is er een overschot, op dagen met weinig wind of zon moet de elektriciteit van een andere bron komen. Dat zorgt voor pieken en dalen in het elektriciteitsnet. Om die pieken op te kunnen vangen werkt TenneT aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Maar daarnaast kan ook de industrie een onderdeel van de oplossing bieden. Als bedrijven hun elektriciteitsgebruik aanpassen op het aanbod, kunnen zij een deel van de pieken opvangen.

De industrie is van oudsher echter juist ingericht op een stabiel energiegebruik. En industriële processen zijn gebaat bij rust, reinheid en regelmaat (zoals een van de deelnemers van het onderzoek het zo mooi verwoordde). Dus hoe ga je ervoor zorgen dat bedrijven wél gestimuleerd worden om meer mee te bewegen op de pieken en dalen op het elektriciteitsnet? En welke drempels moet je daarvoor wegnemen?

Dat zochten we uit voor TenneT.  

Dit onderzoek maakt heel duidelijk welke drempels echt moeten worden opgelost om industriële flex voor elkaar te krijgen. Daarnaast werd ook duidelijk dat bedrijven verwachten dat we inzicht kunnen bieden in toekomstige prijsontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. We kunnen hierin een duidelijke rol spelen om alle kennis die we hebben ook zo goed mogelijk beschikbaar te stellen voor bedrijven.

Heleen Groenenberg, TenneT

De Vraag

Wat zijn drivers & barriers voor het toepassen van flexibel elektriciteitsgebruik? En wat verwachten bedrijven van TenneT?

Tennet kan bedrijven in de industrie stimuleren en faciliteren om deze stap naar flexibeler energieverbruik te zetten. Om die rol te kunnen pakken is het van belang om te weten wat er speelt bij bedrijven die de overstap overwegen. Waar staan ze nu op dit vlak? Wat zijn drivers & barriers om flexibeler energie te gebruiken? Hoe gaat het oriëntatie- en beslisproces voor deze verandering?

Een marktonderzoek geeft TenneT inzicht in wat er speelt bij deze koplopers en hoe TenneT hen en andere bedrijven kan stimuleren en faciliteren in de energietransitie.

De aanpak  

Diepte-interviews met fabrieksmanagers en energie-experts

Bedrijfsbezoek Aldel

We spraken met 17 bedrijven die in potentie hun elektriciteitsgebruik flexibeler kunnen inrichten of die op een andere manier pieken in het elektriciteitsnet kunnen opvangen.

Tijdens deze diepte-interviews en bedrijfsbezoeken bespraken we de huidige kennis over flexibel elektriciteitsgebruik, de voor- en nadelen die dit heeft voor een bedrijf en over de drempels die ze ervaren om dit toe te passen.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek, was de verwachtingen die bedrijven hebben van TenneT in de energietransitie.

Het resultaat

Goed onderbouwd inzicht om oplossingen op te ontwikkelen

Door dit gedegen onderzoek:

  • Krijgt TenneT inzicht in de houding ten opzichte van flexibel energiegebruik bij deze doelgroep
  • Worden de belangrijkste drempels en knelpunten inzichtelijk
  • Wordt duidelijk wat bedrijven in de industrie nog meer verwachten van TenneT naast het uitvoeren van de kerntaak

Met deze inzichten kan TenneT deels zelf aan de slag om in communicatie duidelijker te maken hoe flexibel elektriciteitsgebruik werkt en wat bedrijven kunnen verwachten. Ook wordt duidelijk waar wet- en regelgeving een omschakeling in de weg zitten. Met dit onderzoek kan TenneT zich inspannen om ook hier verandering in te krijgen.

Als bijvangst leidden de interviews ook tot versterking van de relatie met de deelnemende bedrijven. In de energietransitie is elke speler zich bewust van de uitdagingen en de complexiteit. En iedereen ziet in dat organisaties goed moeten samenwerken aan oplossingen. Het feit dat TenneT hierover met de industrie in gesprek gaat, wordt dan ook gewaardeerd door de deelnemers.

  • https://unsplash.com/photos/Z_dnvde5wxc

Meer cases: