Stichting Steenbreek: Behoefteonderzoek onder stakeholders voor meerjarenstrategie

Hoe kan Stichting Steenbreek gemeentes nog beter ondersteunen bij de missie voor meer groen, klimaatadaptie en biodiversiteit?

Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie die in 2015 is opgericht om verstening in tuinen tegen te gaan. Inmiddels biedt de stichting ondersteuning bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving en zijn er al meer dan 160 gemeentes aangesloten bij Steenbreek.

Enkele succesvolle jaren na de oprichting, komt er een moment dat het voor een organisatie belangrijk is om te toetsen of je aanbod nog aansluit op de behoeftes van je klanten. Ook met het scherpstellen van je visie voor de komende jaren is het van belang om te weten wat je klanten verwachten en nodig hebben.

Om de wensen en behoeftes van de gemeentes te achterhalen en om te toetsen of de diensten van Stichting Steenbreek nog aansluiten op deze behoeftes, heeft de stichting Mountainview Research ingeschakeld om een behoefteonderzoek te doen onder aangesloten gemeentes en andere stakeholders. De inzichten uit dit behoefteonderzoek dienen als input voor de meerjarenstrategie van Stichting Steenbreek.

“We hebben de inzichten uit het onderzoek al meteen kunnen toepassen. Enerzijds in onze meerjarenstrategie, maar er zitten ook concrete adviezen in waarmee wij gemeentes nog beter kunnen ondersteunen bij het vergroenen van hun leefomgeving.”

Dominique van de Kamp, stichting Steenbreek

De Vraag

Wat zijn de wensen en behoeftes van aangesloten gemeenten en overheden als het gaat om ondersteuning bij lokale vergroeningsacties?

Stichting Steenbreek ondersteunt gemeentes en overheden bij het vergroenen van de leefomgeving door middel van advisering en concrete middelen en handvatten voor lokale vergroeningsacties. In de 6 jaar dat de stichting bestaat, hebben zich al 160 gemeentes aangesloten om vergroeningsacties in de gemeente op te zetten. Het landelijke netwerk en de communicatiematerialen van Stichting Steenbreek zorgen voor sterke campagnes en kennisdeling.

Nu is de vraag waar Stichting Steenbreek de komende vijf jaar op moet focussen om gemeentes zo goed mogelijk te ondersteunen in lokale vergroeningsacties.

Een behoefteonderzoek geeft Stichting Steenbreek inzicht in wat de wensen en behoeftes zijn van aangesloten gemeenten en overheden, zodat Stichting Steenbreek haar aanbod optimaal kan afstellen op de behoeftes en haar visie kan aanscherpen.

De aanpak  

Een online enquête onder aangesloten gemeenten en andere stakeholders die graag meedenken.

Een behoefteonderzoek kun je op verschillende manieren uitvoeren. Aan de ene kant wil je gesprekken om dieper in te gaan op de context en situatie van gemeenten. Deze gesprekken voerde Stichting Steenbreek zelf al met een aantal gemeenten. Daarnaast wil je ook een representatief beeld van alle aangesloten gemeenten, om meer kwantitatief te weten waar behoefte aan is. 

Daarom hebben we een enquête opgesteld om inzicht te krijgen in de mening van de hele doelgroep. In de enquête kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Belangrijkste uitdagingen bij vergroenen
  • Gebruik en waardering huidig aanbod
  • Waardering en potentieel gebruik nieuwe diensten
  • Wensen en ideeën voor de toekomst

In totaal hebben bijna 130 gemeenten en overheden hun wensen en behoeften kunnen delen in de enquête over het aanbod van Stichting Steenbreek. 

Het resultaat

Goed onderbouwd inzicht om de strategie te bepalen voor de komende jaren

In het onderzoek zijn alle huidige activiteiten en nieuwe ideeën van Stichting Steenbreek langs de meetlat gelegd en hebben we onderzocht in hoeverre deze relevant zijn voor gemeenten. Dat leidde tot een duidelijk overzicht van waar de stichting de komende jaren tijd, geld en energie in kan stoppen en welke activiteiten minder relevant zijn.

“Met dit onderzoek hebben we een prachtige aanzet voor ons meerjarenprogramma. We zijn er op een heldere manier op gewezen wat onze kwaliteiten en onze tekortkomingen zijn. Daardoor kunnen we nu scherpe keuzes maken voor de toekomst.”

Lid van bestuur, stichting Steenbreek

Door de diensten en activiteiten van Stichting Steenbreek in dit kwadrant te plotten, wordt in één oogopslag duidelijk waar de focus de komende jaren op moet liggen.

De input van de gemeenten en overheden heeft er voor gezorgd dat Stichting Steenbreek weet welke van hun diensten naadloos aansluiten bij de behoeftes, en waar er verbeterpunten liggen.

Met deze inzichten kan Stichting Steenbreek:

  • De strategie bepalen voor de komende jaren
  • Keuzes maken in waar wel en niet op de focussen
  • Specifieke producten en diensten ontwikkelen voor de verschillende type gemeenten
  • https://unsplash.com/photos/Z_dnvde5wxc

Meer cases: